Etyka zawodowa co to? Poznaj podstawowe zasady etyki zawodowej (2023)

Etyka zawodowa co to? Poznaj podstawowe zasady etyki zawodowej (1)

Na długiej liście zawodów w Polsce i na świecie występują także te szczególnie odpowiedzialne, mające ogromny wpływ na życie innych ludzi. Przedstawicieli większości z tych profesji obowiązuje kodeks etyki zawodowej. Oznacza to, że muszą oni przestrzegać podstawowych zasad moralnych. Dowiedz się, co to jest etyka zawodowa i dlaczego odgrywa tak duże znaczenie?

Etyka zawodowa – spis treści:

 • Etyka co to? Etyka zawodowa definicja
  • Etyka w pracy – jakie ma znaczenie?
  • Jakie funkcje spełniają zasady etyczne w pracy?
 • Czym jest kodeks etyki zawodowej?
 • Etyka zawodowa przykłady
  • Zasady etyki policjanta
  • Normy etyczne (przykłady) nauczyciela
 • Etyka zawodowa – podsumowanie

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Etyka co to? Etyka zawodowa definicja

Zastanawiasz się, co to jest etyka? Zgodnie z definicją encyklopedii PWN, etyka zawodowa to “zespół norm wyznaczających określone obowiązki moralne związane z wykonywanym zawodem i społecznymi stosunkami zawodowymi (np. etyka lekarska, prawnicza)”. Etyka pracy formułuje wytyczne postępowania dla danego zawodu. Co ważne, to co zawodowo jest nieetyczne, nie musi być ujęte w inne ramy prawne. Dodatkową trudność w interpretacji oraz ustanawianiu ram dla poszczególnych zawodów sprawiają: szybki postęp technologiczny, ewolucja każdej profesji, zmiany obyczajowe oraz społeczne zachodzące na świecie.

Etyka zawodowa jest szczególnie ważna w zawodach zaufania publicznego, w których mogą pojawiać się konflikty między interesem prywatnym i społecznym, a pracownicy mierzą się z dylematami moralnymi. Jakie to profesje? Przede wszystkim:

 • lekarze,
 • adwokaci,
 • sędziowie,
 • policjanci,
 • dziennikarze,
 • nauczyciele,
 • pielęgniarki,
 • urzędnicy państwowi (w tym politycy).

Etyka w pracy – jakie ma znaczenie?

Czym jest etyka? Określenie to często używane jest zamiennie ze słowem “moralność”, a więc może oznaczać naukę o moralności. Zasady etyczne mają zabezpieczać nie tylko pacjentów czy klientów, ale także samych pracowników. Dlaczego? Ponieważ określają ważne zasady i wartości oraz drogę właściwego postępowania, a więc chronią przed nadużyciami lub nieprawidłowościami.

Etyka zawodowa została także pośrednio wspomniana w art. 17. Konstytucji, który zakłada, że “W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”. W praktyce oznacza to, że pewne grupy zawodowe otrzymują autonomię i uprawnienia do egzekwowania przestrzegania norm etyki zawodowej.

Struktura organizacyjna w firmie – jak może wyglądać hierarchia w firmie?

Osoby wykonujące konkretny zawód zobligowane są do przestrzegania zasad etyki. Bazując na swoim własnym sumieniu, logice oraz woli – pracownik rozstrzyga dylematy moralne w swojej działalności zawodowej. Zasady etyki zawodowej muszą obowiązywać wszystkich przedstawicieli danej profesji. Ich złamanie może skutkować nałożeniem pewnych sankcji, a nawet odebraniem prawa do wykonywania zawodu. Zasady etyczne mają przeciwdziałać między innymi korupcji oraz innym nadużyciom. Przy czym każdy przedstawiciel danej profesji musi samodzielnie określić, czy konkretne zachowanie może zostać uznane za nieetyczne.

Jakie funkcje spełniają zasady etyczne w pracy?

Zasady etyki regulują stosunki wewnątrz danej grupy. Chodzi głównie o takie zasady, jak:

(Video) Lekcja Piąta : Etyka zawodowa

 • solidarność zawodowa;
 • zachowanie zdrowej konkurencji;
 • udostępnianie wiedzy koleżankom i kolegom po fachu;
 • ochrona życia, zdrowia, majątku drugiego człowieka;
 • poszanowanie godności;
 • brak dyskryminacji;
 • ochrona grup zawodowych przed zagrożeniami moralnymi (np. łapówkami);
 • podwyższenie prestiżu;
 • ugruntowanie dobrej opinii wśród społeczeństwa.
Etyka zawodowa co to? Poznaj podstawowe zasady etyki zawodowej (5)

WZORY CV

Etyka zawodowa co to? Poznaj podstawowe zasady etyki zawodowej (6)

Czym jest kodeks etyki zawodowej?

Kodeks etyczny to nic innego, jak zbiór norm etycznych dla danego zawodu przy uwzględnieniu specyfikacji pracy. Jego zadaniem jest formalizacja pożądanych standardów postępowania. Choć w wielu organizacjach istnieją niepisane reguły, to dopiero spisane w konkretny dokument dają spójność pomiędzy misją organizacji, a wymaganiami wobec pracowników.

Kodeks etyki zawodowej nie ma mocy normatywnej i nie jest do końca sformalizowany, mimo wszystko nadaje się mu charakter honorowy. Poznaj podstawowe funkcje kodeksu etyki zawodowej.

(Video) Jak odróżnić dobro od zła? Co sprawia, że nasze postępowanie jest dobre bądź złe? Podstawy etyki

Kodeks etyczny powinien:

 • ustalać normy,
 • dbać o interes publiczny, a nie jedynie o interesy członków danej organizacji;
 • być ustalany w sposób uczciwy i rzeczowy.

CEO – co oznacza popularny skrót CEO oraz CTO, COO i CFO?

Etyka zawodowa przykłady

Podstawowe zasady etyki dotyczą wszystkich pracowników, którzy na co dzień powinni być uczciwi, rzetelni, obiektywni, należycie podchodzić do swoich zadań itp. Jednak w zależności od zawodu, kodeks etyki zawodowej może się różnić. Zobacz, jak mogą wyglądać zbiory takich zasad dla konkretnych profesji.

Potrzebujesz CV?

Zarejestruj się i korzystaj z naszego kreatora CV!

Stwórz CV

Zasady etyki policjanta

 1. Policjant powinien kierować się zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębiania społecznego zaufania policji;
 2. policjant powinien wykonywać czynności służbowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, rzetelnością, wykazując się odpowiedzialnością, odwagą i ofiarnością;
 3. policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka;
 4. policjant, podejmując decyzję o użyciu broni palnej lub zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego powinien zachować szczególną rozwagę i stale mieć na uwadze charakter tych środków;
 5. postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn;
 6. policjant powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania, kultury osobistej i dbać o schludny wygląd;
 7. wykonując zadania służbowe, policjant powinien dostosowywać swoje zachowanie do sytuacji i cech osób uczestniczących w zdarzeniu, w szczególności wieku, płci, narodowości i wyznania, a także uwzględniać uzasadnione potrzeby tych osób;
 8. w trakcie wykonywania czynności służbowych policjant powinien zachować szczególną wrażliwość i takt w stosunku do ofiar przestępstwa lub innego zdarzenia, udzielać im możliwie wszechstronnej pomocy, a także dbać o zachowanie dyskrecji;
 9. policjant jako funkcjonariusz publiczny powinien wystrzegać się korupcji w każdej postaci oraz zwalczać wszelkie jej przejawy;
 10. policjant nie może wykorzystywać swojego zawodu do celów prywatnych, a w szczególności nie może wykorzystywać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych ani uzyskiwać informacji do tych celów przy użyciu służbowych metod.

CV do policji – zobacz nasze szablony:

Wygeneruj CV!

(Video) Główne nurty współczesnej etyki - prof. Paweł Łukow

Stwórz CV!

Skonfiguruj CV!

Normy etyczne (przykłady) nauczyciela

 1. Nauczyciel respektuje prawa dziecka jako osoby ludzkiej wyrażone w Konwencji Praw Dziecka i innych aktach obowiązujących w Rzeczpospolitej Polsce i dokłada starań, aby były one znane oraz właściwie chronione i realizowane w jego miejscu pracy. W szczególności nauczyciel respektuje i chroni prawa dziecka i jego rodziców lub opiekunów do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów, oraz prawo do intymności.
 2. Nauczyciel w swoim postępowaniu wobec dziecka i jego rodziców (opiekunów) kieruje się zasadą niezbywalności ich praw, co oznacza, że nikomu nie wolno ich zawiesić, unieważnić lub uzależniać ich stosowania od postaw i zachowań dziecka lub jakichkolwiek innych okoliczności.
 3. Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na jakiekolwiek indywidualne cechy dzieci i ich rodziców czy też na jego osobisty do nich stosunek. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby cechy różnicujące odbiorców jego działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd i system wartości, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, a także charakter problemów wychowawczych – w żaden sposób nie pociągały za sobą dyskryminacji tych osób w środowisku przedszkola i w dostępie do dóbr edukacyjnych.
 4. W pracy z dzieckiem nauczyciel kieruje się przede wszystkim zasadą jego dobra. Współpracując z instytucjami lub osobami dorosłymi decydującymi o dziecku, nauczyciel nie powinien podejmować działań wbrew tej zasadzie. W przypadku naruszenia przez instytucję lub osoby dorosłe praw lub dóbr dziecka nauczyciel powinien odstąpić od współpracy z tymi instytucjami i osobami i bronić praw i dóbr dziecka.
 5. Nauczyciel dokłada starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne uwarunkowania dziecka, i aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody swoich działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Nauczyciel nie może dopuszczać do dyskryminowania dziecka w jego dostępie do dóbr edukacyjnych z powodu jego indywidualnych uwarunkowań.
 6. Nauczyciel powinien zrozumiale przekazywać rodzicom lub opiekunom dziecka wiedzę o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informować o celach swoich działań wychowawczych i dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach uzyskiwanych przez dziecko oraz sposobach ich udostępnienia. Nauczyciel stara się uzyskać zrozumienie odbiorców dla przekazywanych informacji i akceptację dla planowanych działań.

Marzysz o pracy nauczyciela? Zobacz przykładowe CV nauczyciela:

Wygeneruj CV!

Stwórz CV!

Skonfiguruj CV!

Etyka zawodowa – podsumowanie

Każdy pracownik, oferujący swoje usługi bądź wiedzę innemu człowiekowi, powinien przestrzegać kodeksu etyki zawodowej. Świadomość praw i obowiązków przyczyni się do efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i jego sprawnego funkcjonowania. Zachowanie etyczne jest wtedy, gdy wszelkie decyzje są podejmowane i wykonywane w sposób rzetelny, uczciwy, wiarygodny oraz bez przyjmowania lub wręczania nielegalnych korzyści.

Zajrzyj też do naszych pozostałych artykułów:

(Video) XV-lecie PIIB - Konferencja dot. etyki zawodowej - wykład prof. dr hab. Huberta Izdebskiego

Kierowca autobusu – ile zarabia kierowca autobusu? Jak wygląda praca kierowcy autobusu?
Kucharz – ile zarabia kucharz? Jak zostać szefem kuchni?
Opinia o praktykancie – czy ocena z praktyk jest istotna?
Praca Dania – jak wygląda życie i praca w Danii?
Straż Graniczna zarobki – jak dostać się do Straży Granicznej? Straż graniczna praca – na czym polega?
Umowa o dzieło 2023 – jak rozliczyć umowę o dzieło? Kiedy płacimy podatek od umowy o dzieło?
Oferta pracy – jak napisać ogłoszenie o pracę? Jak wygląda wzór ogłoszenia o pracę?
Zwolnienie od psychiatry – ile można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry?
Portfolio – co to jest portfolio? Jak stworzyć portfolio?
Umowa na okres próbny – czy okres próbny jest płatny?
Praca Holandia – ile zarabia się w Holandii? Jakie formalności trzeba wypełnić?
Jak wygląda proces rekrutacyjny pracownika?
Call center praca – jak wygląda praca w call center?
Praca w Kanadzie – czy emigracja do Kanady to dobry pomysł?
Działalność nierejestrowana 2023

FAQs

Etyka zawodowa co to? Poznaj podstawowe zasady etyki zawodowej? ›

Podstawowymi funkcjami etyki zawodowej jest regulowanie stosunków wewnątrz danej grupy. Ważne są takie zasady jak: solidarność zawodowa, udostępnianie wiedzy młodszym kolegom i koleżankom po fachu, wzajemna pomoc, zachowanie zdrowej konkurencji.

Jakie są podstawowe zasady etyki? ›

Za podstawowe zasady etyki uznaje się tu poszanowanie godności człowieka oraz życia we wszystkich jego przejawach, prawdomówność, uczciwość, obowiązek przestrzegania przyjętych zobowiązań oraz uznanie prawa do wolności przekonań i prawa własności.

Co to znaczy etyka zawodowa? ›

Pod pojęciem etyki definiuje się ogół norm i zasad postępowania, które obowiązują w danym środowisku. Jeśli mówimy o etyce zawodowej, rozumiemy ją jako ogół norm pożądanych podczas wykonywania zawodu – wzorzec tego, do czego dążymy, pragnąc dobrze wykonywać swoją pracę.

Z czego składa się etyka zawodowa? ›

Według J. Sikory, jednego z autorów „Socjologii pracy”, na etykę zawodową składają się: właściwa dla danego zawodu konkretyzacja ogólnie uznanych w społeczeństwie wymogów moralnych. swoista w każdym systemie moralności zawodowej hierarchia wartości.

Jakie wartości etyczne powinny być podstawą działalności zawodowej? ›

zachowanie tajemnicy służbowej i poufności danych, uczciwe wykonywanie swoich obowiązków, dbałość o dobrą atmosferę w pracy, nietolerancja dyskryminacji.

Co jest celem etyki? ›

Celem etyki jest dochodzenie do źródeł powstawania moralności, badanie efektów, jakie moralność lub jej brak wywiera na ludzi oraz szukanie podstawowych przesłanek filozoficznych, na podstawie których dałoby się w racjonalny sposób tworzyć zbiory nakazów moralnych.

Co według Sikory składa się na etykę zawodowa? ›

Według J. Sikory, jednego z autorów „Socjologii pracy”, na etykę zawodową składają się: właściwa dla danego zawodu konkretyzacja ogólnie uznanych w społeczeństwie wymogów moralnych. swoista w każdym systemie moralności zawodowej hierarchia wartości.

Na czym polega etyka? ›

Etyka – filozoficzna i normatywna nauka o moralności. Próbuje ona opisać i wyjaśnić, czym jest dobro i powinność moralna, sumienie, odpowiedzialność a także, jaki jest wpływ działania moralnie dobrego i złego na naturę człowieka, jaki jest sens i cel ludzkiej egzystencji.

Po co jest nam potrzebna etyka? ›

Zadaniem etyki i etyków jest normowanie ludzkich zachowań oraz stawianie ideałów moralnie dobrego życia, a nie tylko opisywanie ich postaw i zachowań.

Po co jest kodeks etyki zawodowej? ›

Celem kodeksów zawodowych jest normowanie tych obszarów działań, których nie kodyfikuje ani prawo, ani sumienie. Normy etyki zawodowej uszczegółowiają ogólne normy etyczne i dopasowują je do określonych ról zawodowych, sytuacji, konfliktów, relacji, których etyka ogólna nie przewiduje.

Jakie są zadania etyki zawodowej? ›

Podstawowymi funkcjami etyki zawodowej jest regulowanie stosunków wewnątrz danej grupy. Ważne są takie zasady jak: solidarność zawodowa, udostępnianie wiedzy młodszym kolegom i koleżankom po fachu, wzajemna pomoc, zachowanie zdrowej konkurencji.

Czy etyka zawodowa i powinność moralna to to samo? ›

"Powinność moralna działania okazuje się powinnością afirmowania osoby lub rzeczy dla ich wsobnej wartości, etyka zaś okazuje się teorią powinności działania ze względu na wsobną wartość osoby (godność) lub rzeczy jako normę moralności tegoż działania".

Kogo obowiązuje kodeks etyki zawodowej? ›

Etyka zawodowa, to konkretne obowiązki moralne związane z wykonywaniem czynności w danym zawodzie. Najczęściej brane pod uwagę są profesje zaufania publicznego, takie jak lekarz, policjant, pielęgniarka lub nauczyciel. Jednak kodeksu etycznego powinni przestrzegać także bankierzy oraz handlowcy.

Jakie czynniki decydują o treści etyki zawodowej? ›

Istotnym wyznacznikiem są też: wa- runki zewnętrzne funkcjonowania danego zawodu, wśród nich ustrój społeczny, konkretne warunki życia i potrzeby danego społeczeństwa, charakter zadań speł- nianych przez przedstawicieli danego zawodu, ich ranga społeczna oraz miejsce, jakie ten zawód zajmuje w społecznym podziale pracy ...

Dlaczego etyka w pracy jest wazna? ›

Etyka w biznesie może przynieść firmie zwłaszcza korzyści wizerunkowe. Działania etyczne firmy sprawią, że będzie ona postrzegana przez pracowników, klientów czy kontrahentów jako godna zaufania. Zwiększy to ich gotowość do podjęcia współpracy i przełoży się na wzrost lojalności.

Co to jest zachowanie norm etycznych? ›

Normy etyczne. Osobliwość norm etycznych polega na tym, że są one respektowane bez względu na sankcje zewnętrzne. Związane są one z dojrzałością sumienia i osobowości człowieka.

Jakie są rodzaje etyki? ›

Dziś, oprócz etyki normatywnej i metaetyki, zazwyczaj wyróżnia się więc również etykę stosowaną, nazywaną niekiedy etyką praktyczną.

Na jakie pytania odpowiada etyka? ›

Na etykę pojmowaną jako dyscyplina badawcza składają się: etyka normatywna, etyka opisowa (nazywana również nauką o moralności) i metaetyka. Etyka norma- tywna poszukuje odpowiedzi na pytanie, jakie zachowania są moralnie dobre, a jakie moralnie złe.

Co to są zasady moralne? ›

moralna zasada: 1) przyjęta na gruncie danego systemu etycznego najogólniejsza norma, określająca najwyższą wartość lub podstawę, z której wypływają wszystkie normy szczegółowe; 2) mniej lub bardziej uświadomiona zasada, wartość lub norma kierująca postępowaniem człowieka.

Czy kodeks etyki zawodowej jest potrzebny? ›

Jest ważnym dokumentem, który promuje pozytywne zachowania oraz motywuje do indywidualnego pozytywnego myślenia. Stanowi potrzebną bazę do formułowania ocen i sądów. Kodeks etyki wypełnia przestrzeń pomiędzy ustawą o zawodach i ustawą o samorządzie zawodowym. Spełnia oczekiwania korporacji zawodowej.

Kto określa zasady etyki zawodowej pielęgniarek i położnych? ›

Wszelkie zmiany w Kodeksie mogą być dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. w życie po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Jakie są działy etyki? ›

We współczesnych ujęciach cała problematyka etyki rozpada się na trzy główne działy: etykę normatywną, etykę opisową (czyli naukę o moralności) i metaetykę.

Czego uczy się na etyce? ›

Etyka to nieobowiązkowy przedmiot szkolny, który pojawia w planie lekcji uczniów klas IV – VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych. Etyka w szkole podstawowej ma za zadanie pobudzać i rozwijać refleksyjność oraz wrażliwość ucznia, a także kształtować postawy związane z otwartością, szacunkiem czy odpowiedzialnością.

Jakie są problemy etyczne? ›

Problemy etyczne są to dylematy wynikające z funkcjonowania, różnego pojmowania, czy nawet nie przestrzegania norm moralnych. Z pewnością do takich problemów zaliczymy takie kwestie jak: aborcja, eutanazja, kara śmierci – czyli wszystkie te dylematy związane bardzo bezpośrednio z życiem i śmiercią.

Czym jest etyka w zyciu codziennym? ›

Najogólniej mówiąc etyka to pewien zbiór zasad, norm i postaw, który jest uznawany za słuszny. Etyka rozpatrywana z punktu filozofii praktycznej obejmuje trzy zagadnienia: nauka o szczęśliwym życiu. nauka o działaniach praktycznych.

Czy etyka jest ważna? ›

Etyka jest ważna, ponieważ wiele decyzji biznesowych jest kontrowersyjnych. Etyczne działania mogą ograniczać liczbę konfliktów, które mogą się pojawić w całej działalności biznesowej.

Kto jest twórcą etyki? ›

Sokrates był pierwszym, który wyodrębnił dobra moralne, czyli wła- ściwy przedmiot etyki, przez to nazwano go twórcą tego zagadnienia.

Co to znaczy postawa etyczna? ›

etyczne jest to, co nie jest sprzeczne z ocenami i normami moralnymi przyjętymi w danej epoce i zbiorowości społecznej, – podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien przestrzegać prawa, działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz respektować zasady etyki w swej działalności.

Jak zachowuje się etyczny pracodawca? ›

Pracodawca powinien okazywać szacunek wszystkim zatrudnionym osobom. Na miano szefa postępującego zgodnie z zasadami etyki, zasługuje osoba, która rozumie problemy i potrzeby pracowników, dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, zobowiązuje się do terminowego wypłacania wynagrodzenia.

Jakie są nieetyczne zachowania? ›

Nieetyczne zachowania pracodawcy wobec pracownika nie powinny mieć miejsca. Niestety opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń, nieprzestrzeganie czasu pracy, podsłuchiwanie rozmów, inwigilacja aktywności pracownika wykraczająca poza przyjęte normy, a nawet mobbing nadal zdarzają się w niektórych zakładach pracy.

Jakie są obowiązki pracodawcy? ›

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników

organizować pracę tak, by zmniejszać jej uciążliwości (zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie.

Co to są wartości moralne? ›

"Wartości moralne są to wskazania lub idee, które wyzwalają zachowania korzystne zarówno dla tego, kto je praktykuje, jak i dla osób, do których są skierowane. Wartości moralne kształtują lepszych ludzi, lepsze życie i lepsze stosunki międzyludzkie"11.

Jakie są elementy moralności? ›

prawości, prawdomówności, życzliwości, miłości bliźniego, obiektywizmu, męstwa) — czynienie tego, co jest powinnością etyczną. Przeciwieństwami moralności są: niemoralność (antymoralność, cynizm, realizowanie norm przeciwnych normom etyki) i nihilizm (amoralizm, indyferentyzm, ignorowanie wszelkich norm etyki).

Jakie są normy moralne przykłady? ›

Przykładami norm moralnych są:

- prawdomówność; - szacunek dla innych ludzi, szczególnie starszych; - odpowiednie zachowanie w szkole, na ulicy, w kościele.

Jakie są podstawowe wartości etyczne w biznesie? ›

Do najważniejszych zasad etyki w biznesie zaliczamy m.in.: uczciwość, rzetelność, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność i szacunek. Normy etyczne powinny wynikać nie tylko z przepisów prawa, lecz także powszechnie obowiązujących zasad obyczajowych.

Jakie są wartości etyczne? ›

Należą do nich również wartości etyczne tolerancji, uczciwości, pokoju, lojalności i miłości.

Co to jest moralność? ›

Moralność to ukształtowany w procesie długotrwałego rozwoju społecznego zespół norm postępowania, według których ocenia się określone zachowanie jako dobre lub złe, słuszne lub niesłuszne.

Czy etyka wymaga myślenia? ›

To, że chcemy żyć etycznie, nie uwolni nas jednocześnie od życiowych dylematów, od konieczności wyboru pomiędzy tzw. mniejszym i większym złem. Etyka​ uczy myśleć. ​Myślenie krytyczne ​pomaga w uświadomieniu sobie, jak ważną rolę we współczesnym świecie powinna odgrywać ​etyka​jako nauka samoświadomości.

Czy zasady moralne są potrzebne w życiu? ›

Kształtują one osobowość człowieka, budują jego moralność, wskazują, co jest dobre a co złe. Każdy potrzebuje takich "wytycznych", by ciągle rozwijać się ku lepszemu, i by dzięki temu zaznać szczęścia.

Skąd się wzięła moralność? ›

Psychologowie ewolucyjni twierdzą, że moralność pomagała rasie ludzkiej w przetrwaniu. Wewnętrzne przekonanie o tym, co jest dobre, a co złe, pomagało ludziom jako grupie działać bardziej spójnie i dzięki temu skuteczniej walczyć o przetrwanie.

Czym dla mnie jest moralność? ›

1Moralnością nazywamy zespół zasad, ocen i norm postępowania uznawanych za poprawne. Moralność określa zakres poglądów i zachowań uważanych za właściwe. Wyznacza granice między tym, co dobre, a tym, co złe. Zasady moralności są nakazami bądź zakazami.

Videos

1. ETYKA PSYCHOLOGÓW (1/7) Kodeks Etyczny PTP
(PRAWA CZŁOWIEKA)
2. XV-lecie PIIB - Konferencja dot. etyki zawodowej - wykład prof. dr hab. inż. Kazimierza Flagi
(tvdoiib Wrocław)
3. XIV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa - Czy etyka zawodowa jest potrzebna?
(Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu)
4. Etyka w medycynie
(Polska Mówi)
5. Etykieta w biznesie - jak zamiast jakoś budować jakość relacji? | Katarzyna Krupa | TEDxSGH
(TEDx Talks)
6. UCZCIWOŚĆ I ETYKA W BIZNESIE
(Dariusz Popławski Zdrowy Biznes)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated: 23/04/2023

Views: 6479

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.